pic

Doradztwo

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze (consulting) w branży transportu miejskiego obejmujące wszystkie kwestie związane z organizacją i realizacją przewozów w publicznym transporcie zbiorowym oraz zarządzaniem ruchem i mobilnością.

Doradztwo w zakresie organizacji przewozów obejmuje analizę sytuacji na rynku transportu publicznego na określonym obszarze, jego powiązań z otoczeniem i rozpoznanie potrzeb zleceniodawcy w zakresie efektów jakie chciałby osiągnąć. Na tej podstawie wskazywane są możliwe modele organizacyjne, stopień regulacji rynku, rozwiązania formalno-prawne. Całość uzupełnia analiza kosztów i symulacje taryf.

Analiza oferty przewozowej, wykonana na podstawie przeprowadzonych lub wcześniej wykonanych badań marketingowych, obserwacji bieżącego funkcjonowania transportu oraz zgłaszanych wniosków i postulatów prowadzi do optymalizacji sieci komunikacyjnej obejmującej:

 • trasy linii i częstotliwości kursowania,
 • synchronizację rozkładów jazdy,
 • dopasowanie wielkości taboru,
 • lokalizacje przystanków.

Analiza wskazuje różne warianty zmian oferty przewozowej – od optymalizacji w mniejszym zakresie, umożliwiającej zmniejszenie kosztów przy pozostawieniu podobnej jakościowo oferty lub poprawę oferty bez wzrostu kosztów, przez wskazanie różnych możliwości i kierunków rozwoju oferty przewozowej, po plan rozwoju transportu obejmujący drogę dojścia do docelowej wielkości i jakości oferty. Opracowanie obejmuje rachunek kosztów zgodny z obowiązującymi w danej jednostce (np. gminie) rozwiązaniami, np. analizę przyszłej przychodowości danej linii komunikacyjnej.

Na życzenie wykonujemy także komplet rozkładów jazdy zgodnie z założeniami oferty wskazanymi w opracowaniu.

Oferujemy również usługi związane z wykonywaniem niektórych czynności organizatora transportu publicznego. Oferta skierowana jest zarówno do samorządów, jak i innych podmiotów zarządzających przewozem osób (centra handlowe, zakłady pracy). W zakresie czynności są m.in.:

 • planowanie oferty przewozowej (bieżące opracowywanie rozkładów jazdy),
 • kontaktowanie usług przewozowych (wybór przewoźników)
 • emisja i dystrybucja biletów,
 • kontrola jakości usług i kontrola biletów,
 • bieżący nadzór i regulacja ruchu,
 • informacja pasażerska,
 • marketing i promocja usług,
 • organizacja przewozów pracowniczych i okazjonalnych, a także komunikacji zastępczej.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w branży transportu publicznego na różnych stanowiskach. W razie potrzeby korzystamy także z pomocy ekspertów. Współpracujemy również z innymi firmami doradczymi, co pozwala nam wykonywać kompleksowe zlecenia obejmujące szerszy zakres zagadnień. Wykorzystujemy najnowsze światowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie transportu. Jesteśmy elastyczni i nasze usługi ściśle dopasowujemy do potrzeb klienta. Oferujemy konkurencyjne ceny usług.

Nasze referencje:

„Optymalizacja transportu publicznego w gminie Łazy”
(Urząd Miejski w Łazach)
rok 2008

„Optymalizacja sieci połączeń i rozkładów jazdy na terenie Bytomia”
(Urząd Miejski w Bytomiu)
rok 2009

„Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”
(Collect Consulting S.A.)
październik – grudzień 2014

Organizacja autobusowej komunikacji zastępczej
(Tramwaje Śląskie S.A.)
sierpień 2007 – luty 2013

„Wielkość popytu na usługi komunikacji zbiorowej Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
czerwiec 2015

„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie planu zrównoważonej mobilności miejskiej”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
luty 2016

„Analiza linii autobusowych użyteczności publicznej na potrzeby wyboru operatorów w wojewódzkich przewozach pasażerskich w woj. pomorskim”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
sierpień 2016

„Wariantowa koncepcja organizacji obecnej komunikacji autobusowej gminy Pruszcz Gdański w warunkach obowiązywania nowych uregulowań prawnych”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
marzec 2016

„Rozkłady jazdy dla przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie Elbląskim” (współpraca)
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
sierpień 2019

„Komunikacja miejska w Wojkowicach w świetle badań marketingowych wielkości i struktury popytu”
(Urząd Miasta Wojkowice)
listopad 2019